ЗА ШУМЕН

новините сега и веднага
ШУМЕНСКА ЗАРЯ®
вашият вестник

Свързани новини

П О К А Н А За публично обсъждане на проект за Бюджет 2018 г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публични финанси и чл. 27, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан,  Милена Недева - Кмет на община Каспичан  кани местната общност, ръководителите на бюджетни звена, представители на средствата за масово осведомяване, представители на бизнеса и неправителствени организации и други заинтересовани лица да вземат участие в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2018 г.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджет 2018 година на община Каспичан. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с Вашето активно участие. Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджет 2018 година в деловодството на община гр. Каспичан или на електронен адрес obshtina@kaspichan.org и на телефон 05351/ 74 25 и мобилен телефон № 0887 744 644.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет Каспичан. Обсъждането ще се проведе на 12 януари 2018 г. /петък/ от 17.30 часа в сградата на Общината град Каспичан в заседателна зала – етаж 2.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Милена Недева

Кмет на Община Каспичан

Публикувано: 05.01.2018 г.

30 Ноември -0001 00:00, 41 прегледа

Рубрики

Общини

Страници