В областната управа е одобрена Регионална програма за заетост за 2022 година

автор: Редактор
2022-05-18 16:38:00
Бутик за новини | Шумен | преглеждания: 290

На заседание днес, водено от заместник-областния управител Николай Колев, Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Шумен одобри Регионална програма за заетост на област Шумен за 2022 г.

Програмата беше представена от Добринка Мингова, главен експерт в дирекция Регионална служба по заетост-Варна.

В регионалната програма ще се финансират дейности, насочени към следните целеви групи: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); безработни лица с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т. ч. обезкуражени лица.

В регионалната програма за заетост на Област Шумен са включени проектните предложения на всички общински администрации и на Областна администрация гр. Шумен. Работодателите могат да наемат безработните лица на пълно или непълно работно време, за период не по-малко от 3 и не повече от 6 месеца. Планираният край на заетостта е до 09.12.2022 г.

Определеният финансов ресурс по НПДЗ 2022 г. за изпълнение на Регионална програма на област Шумен е 2 309 719 лв. За сравнение през 2021 г. са били определени 515 652 лв.

При среден размер от 872 лв. месечно за едно лице, на пълно работно време, (който включва месечно възнаграждение от 710 лв., 3 % допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и дължимите вноски за сметка на работодателя) и продължителност на заетостта 6 месеца, определените за област Шумен средства дават възможност за финансиране на 441 работни места.

Работните места и дейностите по програмата са:

Областна администрация Шумен – 3 работни места (пълно работно време) в дейности по поддържане и опазване на имоти държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на Областен управител на Област Шумен;

Община Шумен - 34 работни места (пълно работно време) в дейности по хигиенизиране на сгради и прилежащи към тях площи, поддържане на градинки и паркове, комунално-битово обслужване, поддържане и опазване на общинска собственост, чрез извършване на дребни ремонти.

Община Велики Преслав - 27 работни места (пълно работно време) в дейности по поддържане, почистване, хигиенизиране и дребни ремонтни дейности в общинските сгради и прилежащи към тях общински площи, поддържане на площи в градски парк, междублокови пространства, детски заведения и общински терени.

Община Венец - 112 работни места (4-часов работен ден) на длъжност „Метач” в дейности по текущо почистване на улици, пътна мрежа, обществени терени и обществени сгради.

Община Върбица - 40 работни места (пълно работно време) на длъжност „Общ работник” в дейности по извършване на дребни ремонтни дейности, почистване в и около обекти общинска собственост.

Община Каспичан - 30 работни места (пълно работно време) на длъжност „Общ работник” в дейности по почистване и поддръжка общински обекти и територии в населеното място.

Община Никола Козлево - 47 работни места (пълно работно време) на длъжност „Общ работник” в дейности по комунално-битово обслужване; поддържане и опазване на общинска собственост.

Община Нови пазар - 16 работни места (пълно работно време) за 6 месеца и 6 работни места (пълно работно време) за 5 месеца на длъжност „Общ работник” в дейности хигиенизиране, събиране на отпадъци, поддържане на обекти общинска собственост и опазване на околната среда.

Община Смядово - 35 работни места (пълно работно време) в дейности по комунално –битово обслужване, текущо почистване на улици, пътна мрежа, обществени сгради и терени, благоустройство на населеното място.

Община Хитрино - 44 работни места (пълно работно време) на длъжност „Работник поддръжка” в дейности по опазване и поддържане на обществени обекти и прилежащите им площи.

В Регионалната програма на област Шумен през 2022 г. е предвидено разкриването на 386 работни места на пълен работен ден и 112 работни места на непълно работно време (4-часов работен ден). За сравнение през 2021 г. са били разкрити 96 работни места на 8 часа и 24 работни места на 4 часа.

За реализацията на регионалната програма са необходими 2 359 034 лв., от които 2 307 312 лв. от Държавния бюджет и 51 722 лв. осигурени от областната и общинските администрации.

Малки обяви

НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА, поради фактологическа грешка, на Цветомир Тошков Филев - специалност "Социална педагогика" в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - серия ШУ - 2001/N 201707, регистрационен номер 14725/2001 г.
2022-06-29 20:54:00 51938
Загубена ДИПЛОМА - серия ШУ, N 56403/30.09.2021 г. на АТИДЖЕ ДЖЕФЕРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
2022-06-09 12:07:00 380456
Д-р Снежана КОЙНОВА - АГ, онколог, договор с РЗОК, стара поликлиника на пл. "Възраждане" 1 - етаж 1, кабинет 5, GSM 0888 818 217, телефон за записване 054-862335
2022-12-31 16:54:00 765431

Последни новини