Осъществена предприемаческата идея във фирма „Инолукс Джей” ЕООД: пазарната реализация на „устойчиви дрехи"

автор: платена публикация
2021-01-25 16:51:00
Икономика | Шумен | преглеждания: 660

Проект „Насърчаване на предприемачеството в „Инолукс Джей” ЕООД“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-2.024-1917-C01, процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът стартира на 09.08.2019 г. със срок за изпълнение 18 месеца. Общата му стойност е 211 789.00 лв., в това число 169 431.20 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е насърчаване на предприемаческа дейност на предприятието „Инолукс Джей” ЕООД чрез пазарната реализация на „устойчиви дрехи" - дамско облекло, изработено изцяло от естествени материали, поставящи акцент върху устойчивото развитие на планетата, опазването на околната среда и грижата за комфорта и здравето на потребителите. Тенденцията към използване на „устойчиви дрехи“ или т.нар. еко мода е един от най-иновативните и търсени дялове от модата, която е ориентирана към едно ново поколение екологично и социално отговорни производители и потребители, за които е еднакво важен както дизайнът, така и производственият път на продукта и дългосрочните последици от създаването му. Като отчете потребителските нагласи и в унисон с най-новите направления в модата, „Инолукс Джей” ЕООД се насочи към тази пазарна ниша, която се отличава с висок потенциал на развитие.

Изработването на предмета на предприемаческата идея – дамски облекла от естествени материали, премина през следните основни непрекъснати етапи в рамките на проекта:

  1. Дизайн на устойчиви дрехи - дефиниране на параметрите на дизайна и кройката. Този етап се състоя в изготвянето на скици на предстоящите за изработване модели, изпробване на различни цветови решения и напасване на подходящи десени за даден модел.
  2. Моделиране, конструиране и последващо разкрояване на моделите устойчиви облекла. По време на този етап на база изготвените скици на моделите, бяха изработени шаблони за скрояване на детайлите от изделието и бяха направени нужните изчисления за разход на плат, вследствие на което бяха разработени разходните норми на всички необходими материали за изработка на изделията.
  3. Ушиване на устойчивите облекла – в този етап се извърши същинското ушиване на моделираните и разкроени модели, като първоначално бяха изработени мострени бройки, които подлежаха на повторно одобрение с оглед постигане на оптимален комфорт, лекота при движение, напасване между дизайн на дрехата и вложена устойчива материя.
  4. Довършителни работи, окачествяване и контрол над изработените устойчиви облекла – по време на този етап беше извършено тестване качеството на продукцията чрез извършване на процес по окачествяване, което целеше постигане на високо и постоянно качество на изработваните дрехи. С реализиране на описаната предприемаческата идея, „Инолукс Джей” ЕООД заяви своето желание да развива присъствието си на националния и европейския пазар посредством производство и предлагане на „устойчиви дрехи”. Като резултат, бяха засилени предимствата на фирмата пред производителите на конвенционална мода, тъй като изпълнението на проекта позволи фирмата да предлага висококачествени продукти с висока добавена стойност, което е предпоставка за трайното й позициониране на пазара на текстилната индустрия. ………………………………………...........www.eufunds.bg………………………………............................ Проект N BG16RFOP002-2.024-1917-C01 „Насърчаване на предприемачеството в „Инолукс Джей” ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.024-1917-C01 „Насърчаване на предприемачеството в „Инолукс Джей” ЕООД”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Инолукс Джей” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

Малки обяви

ПРОДАВАМ ЛЕК АВТОМОБИЛ "Ланчия" в движение - платено всичко. Телефон 0876 685 394
2021-03-04 16:31:00 25878
ПРОДАВАМ парцел 745 кв. м в индустриална зона на село Панайот Волов - цена 17 000 лева. Телефон 0899 139 781
2021-03-17 11:07:00 25879
ТЪРСЯ СЕМЕЙСТВО за поддържане на къща в село Драгоево, община Велики Преслав. Заплащане по споразумение. Телефон 0889 47 40 70
2021-03-08 11:42:00 25879

Последни новини