ОБЯВЛЕНИЕ на ЦСМП - Шумен

автор: платена публикация
2021-02-24 10:50:00
Шумен | преглеждания: 283

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ШУМЕН

9700 гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63,

тел. Директор 054/ 800 327, тел. Гл. счетоводител 800 328,

факс 800 327, е-mail csmp@ro-ni.net

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90, ал. 1 и ал. 2, и чл. 91 от Кодекса на труда,

Заповед № РД-01-12/24.02.2021 год. на Директора,

обявява

конкурс за заемане на свободна длъжност "Главна медицинска сестра в ЦСМП – Шумен".

Място на работа – администрацията на ЦСМП – Шумен, намираща се на адрес: град Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, ет. 12

Характер на работата – определен в длъжностната характеристика.

Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образователен ценз – наличие на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравни грижи"; 2. Завършено медицинско образование; 3. Професионален опит – минимум 5 години общ медицински стаж; 4. Умения за работа в екип, комуникативни умения; 5. Компютърна грамотност; 6. Допълнителни квалификации, които при равни други условия представляват предимство – опит като старша медицинска сестра, владеене на чужд език, научна степен.

Начин на провеждане на конкурса:

Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността, като с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване.

Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурс; Диплома за завършено медицинско образование /заверено от кандидата копие "вярно с оригинала"; Диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравни грижи" /заверено от кандидата копие "вярно с оригинала"/; Удостоверение за трудов стаж, трудова книжка или други доказателства, от които се установява трудов стаж /оригинал или заверено от кандидата копие "вярно с оригинала"/; Професионална автобиография, съдържаща данни за връзка с кандидата /имейл, телефон, адрес/; Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация, ако има такива.

Срок за подаване на документите – 1 /един/ месец след датата на публикацията на обявата за конкурса в местния електронен ежедневник - www.zashumen.bg.

Място на подаване на документите – деловодството на ЦСМП – Шумен, намиращо се на адрес: град Шумен, ПК 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63, ет. 12 /в администрацията на ЦСМП – Шумен/ всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа, тел. 054800327; На кандидатите се предоставя възможност да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност и Заповед № РД-01-12/24.02.2021 год. на Директора в кабинета на ЛС/ТРЗ на ЦСМП – Шумен.

Малки обяви

Продавам БУРКАНИ - 3-литрови. Цена 0.40 лева за брой. Телефон 054-871660 и 088 77 33 698
2021-12-31 13:23:00 160120
Продавам ЕКСТРА БУРЕ за вино - 65 литра. Цена - по споразумение. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2021-12-31 13:26:00 160120
ПРОДАВАМ врата - таблена, изработена от чамов материал, висока 2 метра и широка 72 сантиметра. Цена - по споразумение. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2021-12-31 13:32:00 160120

Последни новини