ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2024 ГОДИНА

Споделете с:

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каспичан, кметът на община Каспичан Златин Ценков отправя покана за участие в Публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2024 година, което ще се проведе на 26.01.2024 година (петък) от 17:З0 часа в Зала № 105 на Народно читалище „Пробуда-1928“ гр. Каспичан, на адрес: гр. Каспичан, ул. “Мадарски конник” № 46.

Материали за проекта на Бюджет на Община Каспичан за 2024 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Каспичан  в раздел  „Проект на бюджет на общината“

https://kaspichan.org/wps/portal/municipality- kaspichan/administration/activities/budget.and.financial.reports/municipality.budget.project

Становища и предложения по Проекта на Бюджет на Община Каспичан за 2024 година могат да се представят в деловодството на Община Каспичан на следния електронен адрес: obshtina@kaspichan.org не по-късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане.

 

2 561 преглеждания