О Б Я В А от „Ново стъкло“ ЕАД – град Нови пазар, област Шумен,  ул. „Цар Освободител“ № 36

Споделете с:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (последни изм. и доп. ДВ. бр.42/2022 г.)

 

 У В Е Д О М Я В А М Е

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на газова инсталация с резервоарно стопанство, с 2 броя резервоари, всеки с обем  50 m3/ за ВВГ (втечнен въглеводороден газ)/LPG/пропан-бутан, в  УПИ VIII-504.270, КВ. 177, по плана на град Нови пазар, включваща:

  • резервоарно стопанство с надземен на резервоар 50 m3 – 2 броя;
  • изпарителна инсталация с помпа за течна фаза и 2 брoя изпарители с капацитет 1000 kg/h;
  • модул смесителна инсталация за пропан бутан със сгъстен въздух;
  • водоподгревателен модул за технологичен топлоносител за изпарители за пропан-бутан;
  • компресорен модул за сгъстен въздух с въздухообработка и ресивер.

Целта на настоящото инвестиционно предложение е да осигури резервното гориво за захранване на горивните съоръжения към съществуваща Инсталация за производство на домакинско стъкло, за която е издадено Комплексно разрешително  № 176 – Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 176-Н1-И0-А1/2013 г. и Решение № 176-Н1-И0-А2/2022 г. на „Ново стъкло“ ЕАД. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е в съседство на площадката, за която е издадено комплексното разрешително. Пропан-бутановата газова смес ще се използва като гориво за промишлената горивна инсталация и няма да се използва за технологични нужди. С монтирането на съоръженията и оборудването, предмет на инвестиционното предложение, капацитетът на  Инсталацията за производство на домакинско стъкло няма да се промени.

Всички, които желаят да изразят законови мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3 – град Нови пазар, пощенски код 9900 или в РИОСВ град Шумен, ул. “Съединение” № 71, пощенски код 9700.

 

3 589 преглеждания