Злати Златев, председател на УС на МИГ „Дългопол – Смядово“: Работим по новата Стратегия за ВОМР на МИГ „Дългопол – Смядово“

Споделете с:

–              Г-н Златев, как се стигна до създаването на МИГ „Дългопол – Смядово“?

–              С община Смядово имаме изградени добри партньорски отношения и счетохме, че е най-добре това да е общината, с която да продължим напред в името на развитието на двете общини.

–              С какво, освен географски, са близки двете общини?

–              Това са малки селски общини и имаме за решаване проблеми в областта на екологията, човешките ресурси, горите, селското стопанство. Имаме обща граница и това би повишило шансовете ни за одобрение на Стратегията и други бъдещи проекти. Така че това е близостта ни.

–              Какво е свършено дотук?

–              Преди стартиране на сегашния проект по подготвителната мярка благодарение на доброто партньорство между двете МИГ-ът успешно финализира проекта „Умно гражданство“ по Оперативна програма „Добро управление“. И в момента продължава изпълнението на подготвителната мярка – провеждаме информационни кампании, срещи, изготвяме анализ на територията. Много са нещата!

–              Какво поука извлякохте от работата на МИГ-а през предния програмен период?

–              Поуката ни е голяма. Тогава имахме и бележки от самия Управителен орган на министерството на земеделието. Така че корекциите са ни направени, видели сме грешните стъпки и мисля, че вече сме на правия път.

–              Как тече създаването на новата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)?

–              От 3 месеца плътно работим по новата Стратегия за ВОМР. Приключи информационната кампания по населените места. Стартирали сме проекта, Обработени са стотици анкети на жителите на общините Дългопол и Смядово сред различни заинтересовани страни за целите, финансирането и областите, които да залегнат в бъдещата Стратегия. Но всичко това го правим не само за нашите виждания като ръководен орган, а преди всичко на гражданите и бизнеса от двете общини.

–              С какво Стратегията ще се различава от предната? Еднофондова или многофондова ще бъде новата Стратегия?

–              Многофондова ще бъде, като най-вече ще бъдат включени мерки по Оперативните програми „Околна среда“ и „Човешки ресурси“.

–              Какво е отношението на общините, бизнеса и неправителствения сектор към МИГ-а?

–              Специално нашият Управителен орган отчита леко пасивно отношение на бизнеса, но сме уверени, че с течение на времето и след провеждането на групови и индивидуални срещи ще провокираме донякъде тяхното внимание и заинтересованост, защото преди всичко те трябва да са заинтересованата страна.

–              Какви суми трябва да бъдат отпуснати по отделните програми?

–              По Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони имаме заложени 5 867 400,00 лева, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 782 320,00 лева, по ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ – 1 564 640,00 лева, по ОП „Образование“ – 488 957,50 лева и по ОП „Околна среда“ – 94 133,90 лева или общо 8 797 451,40 лева.

–              Как ще активизирате представителите на бизнеса да участват с проекти пред МИГ-а?

–              Продължаваме да разясняваме предимствата на финансирането на проектите чрез Стратегията за местно развитие.

–              Какви са предимствата, когато се подават проекти към МИГ-а?

–              Конкуренцията е само на територията на МИГ-а. Това означава по-малък брой подадени проекти, по-лесен достъп за получаване на информация и консултации на място в нашия офис.

3 413 преглеждания