Насрочени са търгове за продажба на имоти и учредяване право на строеж

Споделете с:

Публични търгове с явно наддававане за продажба на поземлени имоти в Шумен и село Панайот Волов и за учредяване право на строеж на 5 бр. гаражи в Шумен ще се проведат на 5 юли от 10.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

Тръжната документация се получава от стая 244 в Общината до 14.00 часа на 4 юли след представяне на документ за заплащане. Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в изнесеното деловодство на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в Общината до 16.00 часа на 4 юли.

Оглед на имотите може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията и след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. Подробна информация за всеки от търговете може да се прочете на сайта на Община Шумен в раздел „Търгове“.

Ако не се явят кандидати, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет в Шумен, търговете ще се проведат повторно на 12 юли от 10.00 часа в зала № 363 на общинската администрация.

 

533 преглеждания