Търгове за продажба на поземлени имоти

Споделете с:

Публични търгове с явно наддаване за продажба на три поземлени имота, които се намират в землището на гр. Шумен, ще се проведат на 9 декември 2022 г. от 10.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

Тръжната документация се получава от стая 244 в общината до 14.00 часа на 8 декември 2022 г. след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в администрацията. Заявленията за участие в търговете заедно с всички необходими документи се представят в запечатан непрозрачен плик в изнесеното деловодство (гише № 3) в информационния център на общината в срок до 16.00 часа на 8 декември 2022 г.

Огледи на имотите, обекти на търговете, може да се извършват всеки ден след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 14 декември 2022 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Всички обяви за насрочените търгове са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 618.

305 преглеждания