ОБЯВЛЕНИЕ на Център за спешна медицинска помощ – Шумен

Споделете с:

На основание чл. 68, ал.7 о т Закона за лечебните заведения, вьв връзка с чл. 90, ал. 1 и ал. 2, и чл. 91 от Кодекса на труда

Заповед № РД-01-33/11.04.2024 год. на Директора,

обявява конкурс за заемане на свободна длъжност „Главна медицинска сестра в ЦСМП – Шумен“.

Място на работа – администрацията на ЦСМП-Шумен, намираща се на адрес: град Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, ет. 12

Характер на работата – определен в длъжностната характеристика.

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: висше с призната образователно-квалификационна степен ,.бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 1. Професионален стаж: минимум 5 /пет/ години общ медицински стаж и минимум 3 /три/ години като старша и/или главна медицинска сестра;
 1. Да притежава умения за работа в екип, безпристрастност, обективност и комуникативни умения;
 2. Да притежава компютърна грамотност;
 3. Допълнителни квалификации, които при равни други условия представляват предимство — наличие на ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалността „Здравен мениджмънт“, опит като старша или главна медицинска сестра, документи за допълнителни квалификации;
 4. Да е член на БАПЗГ.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда на два етапа:

Първи етап — проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на ЦСМП — Шумен;

Втори етап – комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността, като с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване.

Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността, като с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурс — в свободен текст;
 2. Копие на диплома за завършено медицинско образование;
 3. Копие на диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
 4. Удостоверение за трудов стаж, трудова книжка или други доказателства, от които се установява трудовия стаж;
 5. Професионална автобиография, съдържаща данни за връзка с кандидата /имейл, телефон, адрес/;
 6. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
 7. Удостоверение за членство в БАПЗГ;
 8. Копие на официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност,
 9. Копия на дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация, ако има такава;

Срок за подаване на документите— 1 /един/ месец след датата на публикацията на обявата за конкурса в местния електронен ежедневник – www.zashumen.bg

Място на подаване на документите — деловодството на ЦCМП – Шумен, намиращо се на адрес: град Шумен, ПK 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63, ет. 12 /в администрацията на ЦСМП — Шумен/ всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа, тел. 054 800 327;

На кандидатите се предоставя възможност да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност и Заповед № РД-01-33/I 1.04.2024 год. на Директора в кабинета на ЛС/ТРЗ на ЦСМП — Шумен.

900 преглеждания