Позиция на ПП „Продължаваме промяната“ – Шумен

Споделете с:

Областният координатор на ПП “Продължаваме промяната” – Шумен Николай Колев разпространи следната позиция:

“Уважаеми съграждани,

предстои гласуване в Общински съвет Шумен на План-сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ на Община Шумен за 2023 г. Оставяме на компетентните органи да преценят законосъобразно ли е разглеждането на План-сметката след срока по ЗМДТ, който е до 15 януари ежегодно, но сме длъжни да Ви запознаем със следните моменти от нея. Както и въпросите, които възникват при нейния анализ.

Кметът на Община Шумен е председател на регионалното сдружение за управление на отпадъците, в което влизат още седем общини от областта. Представената план-сметка, както и всички действия на кметския екип в сферата на управлението на отпадъците са в пълно противоречие с основополагащите принципи на опазване на околната среда и чл. 3, т. 4 от ЗООС: „Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решение в областта на околната среда“.

Ето и въпросите:

  1. Защо в план-сметката няма предвидени никакви средства за проектиране и изграждане на Регионална сепарираща и компостираща инсталация, което е в противоречие на държавната и Европейска политика. Това ли е представата на този екип за развитие на екологичната инфраструктура?
  2. Най-големият разход в план-сметката от над 5 млн. лева е за товарене, транспортиране и сепариране на боклука в инсталацията в с. Езерово.

Защо няма анализи по елементи в план-сметката на цената за услугата от 138,90 лв./тон?

  1. Защо има заложени 1.3 милиона лева за изграждане на претоварна станция, след като всички общини в района сами си извозват боклука до Езерово? Видно от регистъра за обществени поръчки през последните години за нуждите на ОП „Чистота“ – гр. Шумен са закупени седем нови специализирани автомобила за сметоизвозване. Защо събрания боклук в общински камиони не се транспортира директно до инсталацията в Езерово?

Във връзка с горепосоченото призоваваме общинските съветници в Общински съвет – Шумен да не гласуват предложената от Кмета на община Шумен докладна, както и предлагаме следните решения за по-добро управление на средствата за „Чистота“ в Община Шумен, които биха довели до това нашата община да бъде по-чиста през тази и следващите години.

Предлагаме:

От План-сметката за 2023 г. да отпаднат средствата за изграждане на претоварна станция и те да бъдат насочени за:

– проектиране и изграждане на Регионална сепарираща и компостираща инсталация, която ще гарантира перспектива и устойчиво управление на отпадъка, както и приемливи цени заплащани от гражданите за неговото оползотворяване;

– част от средствата да се насочат към увеличаване честотата на миене на улиците и кварталите, тъй като гр. Шумен е на едно от челните места по концентрация на финни прахови частици в България.”

344 преглеждания