ПОКАНА от УС на ППК „Памукчи“, с. Памукчии

Споделете с:

До

членовете на ППК „Памукчи“

с. Памукчии, община Нови пазар

 

На 15.06.2024 г. от 10:00 часа, в кметството на с. Памукчии, намиращо се на адрес:  с. Памукчии, пл. „Свобода“ № 1, ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

  1. Избор на нов член на УС и на Председател на УС на ППК „Памукчи“.
  2. Закриване на партидите, свързани с опрощаването на дълговете на Златко Найденов Станков и Цанка Атанасова Каукова.
  3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г.
  4. Отчет на контролния съвет.
  5. Приемане на решение за прекратяване дейността на кооперацията и откриване на производство по ликвидация на кооперацията.
  6. Организационни въпроси.

На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на Кооперацията, при липса на кворум в посочения час, събранието се отлага с един час и ще се проведе от 11:00 ч. същия ден, при същия дневен ред и място, и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

Материалите по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Нови пазар, ул. „Плиска“ № 5, вх. А, ап. 13.

 

От Управителния съвет

 

309 преглеждания