ПОКАНА от УС на ППК „Памукчи“, с. Памукчии

Споделете с:

До

членовете на ППК „Памукчи“

с. Памукчии, община Нови пазар

 

На 18.05.2024 г. от 10.30 часа, в кметството на с. Памукчии, намиращо се на адрес: с. Памукчии, пл. „Свобода“, № 1, ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

  1. Избор на Председател на Управителния съвет.
  2. Организационни въпроси – опрощаване на дългове и ликвидация.
  3. Разни.

На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на Кооперацията, при липса на кворум в посочения час, събранието се отлага с един час и ще се проведе от 11.30 ч. същия ден, при същия дневен ред и място, и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

Материалите по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Нови пазар, ул. „Плиска“ № 5, вх. А, ап. 13.

 

От Управителния съвет

740 преглеждания