П О К А Н А

Споделете с:

НА 14 май 2023 ГОДИНА ОТ 9,30 ЧАСА В ЧИТАЛИЩЕТО НА СЕЛО ГРАДИЩЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ППК ”БАЛКАН” СЪС СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ
  2. ОТЧЕТ НА УС И КС ЗА 2022 ГОДИНА
  3. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
  4. ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КС
  5. РЕШЕНИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООПЕРАЦИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕОТДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, ВНЕСЕНА В КООПЕРАЦИЯТА, ПОД НАЕМ И АРЕНДА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
  6. РЕШЕНИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООПЕРАЦИЯТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВЖИМО ИМУЩЕСТВО
  7. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОПЕРАЦИЯТА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС И КС ЗА 2022 ГОДИНА
  8. ДРУГИ

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪЩИЯ ДЕН НА СЪЩОТО МЕСТО ЕДИН  ЧАС ПО-КЪСНО, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 17, АЛИНЕЯ 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ.

 

275 преглеждания