Христо Дунчев – водач на листата на коалиция „ЗАЕДНО” в 30 МИР-Шумен: “Не се ли реши въпросът за качеството на държавното управление, не може да се реши никой проблем или криза в държавата и обществото!”

Споделете с:

Г-н Дунчев, какво Ви свързва с Шумен?

През 1949-1950 г., за две години, дядо ми е живял в Шумен като офицер в оперативния отдел на  Трета българска армия.

 

Според Вас, кои са местните проблеми, които трябва да се решат приоритетно в Шуменския регион?

Както на много места, така и в Шуменския регион има доста проблеми, които са натрупвани през годините и не са намерили своето решение. Един от тях е питейната вода – тя е сред най-скъпите в страната, а идва от язовир “Тича” със съмнително качество. Друг наболял проблем е неизползваният и занемарен вече три десетилетия минерален извор в село Мараш, където водата се сравнява по показатели с тази на известния чешки курорт в Карлови Вари. Центърът на Шумен също изглежда недостроен вече 33 години – той беше разкопан за предстоящото посещение на дипломатическия корпус в града през 1989 г., но то не се случи и бетоновите сгради така и останаха недовършени. Основен приоритет продължава да бъде и развитието на туризма – в Шуменско се намират първите ни столици Плиска и Преслав, глобалният символ на България Мадарският конник, както и други културно-исторически забележителности, които чакат да се превърнат в по-активни дестинации за посещения. Разбира се, законодателно трябва да бъде решен и въпросът с децентрализацията на финансирането от държавния бюджет, защото сега малките населени места практически не разполагат с никакви средства.

 

Бихте ли споделили основните идеи от програмата на коалиция “Заедно” в сферата на образованието? 

Създаване и развитие на отворена образователна система, която формира устойчиви знания, любознателност, отговаря на променящата се външна среда и предоставя подходящо образователно съдържание през целия живот. Фокусиране върху придобиването на компетентности, необходими за активен граждански, професионален и личен живот. Гарантиран от държавата достъп до образование, включително и висше, който да не зависи от джоба на родителите. Равнопоставено развитие на двете основни функции – образователна и възпитателна. Образование за нуждите на развитието на икономиката, социалната сфера и възхода на България, а не за емигрантски износ. Държавната субсидия само на държавните учебни заведения. Частните изцяло на самоиздръжка.

 

А в здравеопазването ?

Здравеопазване, което е социална функция на държавата, а не е търговска дейност. Здравето не е стока, а право на човека! Държавата трябва да го осигури безплатно за всички свои граждани в система от държавни болници, поликлиники, звена за спешна помощ, профилакториуми и санаториуми, бюджетно финансирани. В предизборната програма на коалиция „Заедно”са откроени и седем основни проблема, по които експертите разработват и предлагат решения, включително и законодателни. Тези проблеми са следните: а) Състояние на спешната медицинска помощ; б) състоянието на извънболничната – лични лекари и специализирана помощ; в) Лекарствена политика и медицински изделия; г) финансирането; е) болничната помощ, особено извън големите градове; ж) превенция и профилактика – концепция в нашата здравна система е насочена към заболяването, а не към здравето  и з) Законодателство и нормативна уредба.

 

Какви са Вашите мерки относно сигурността и борба с организираната престъпност и корупцията

За превенция и борба с корупцията – върху основата на цялостен задълбочен анализ на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; преразглеждане статута на органите за противодействие на корупцията и техните правомощия и преразглеждане кръга на лицата, които попадат в обхвата на закона – нов закон, нов държавен орган за превенция и борба с корупцията и антикорупционна експертиза на законите и подзаконовите актове. В сферата на битовата престъпност, особено в отдалечените и обезлюдени населени места – разработване на механизъм и организация за гарантиране на сигурността – личната и на имуществото и спокойствието  на гражданите. В сферата на националната сигурност – реформиране на система за национална сигурност, така че тя да представлява комплекс от взаимосвързани органи, мерки и механизми, гарантиращи националния суверенитет; икономическата, външно и вътрешно политическата сигурност; достатъчност на въоръжените сили; опазване на социалния мир, обществения ред и сигурността на гражданите срещу посегателства върху личността и собствеността им; толерантни етнически и религиозни отношения в рамките на единната българска нация; екологична сигурност, киберсигурност и др. елементи.

 

Реформата в съдебната власт? 

Определянето на параметрите на реформата /промяната/ в съдебната система трябва да стане върху основата на нейното целево предназначение – „Да реализира ефективно – бързо, прозрачно и справедливо принудителната функция на държавата за спазване на ЗАКОНА, равенство пред него и неизбежност/неотвратимост на наказанието за неговите нарушители.  Ефективността на съдебната система зависи от два основни фактора. Първо, от качеството на законодателната власт и на приеманите от нея закони, защото съдът се произнася/съди според написаното в закона. И второ, адекватно организационно структуриране, управление и функциониране на съдебната система. Според нас, второто трябва да бъде дело на участващите в нея магистрати – съдии, прокурори, следователи, научни, университетски и съдебни административни звена. То нормативно трябва да бъде завършено, утвърдено/уредено от Народното събрание със закон, предложен от самите тях. Контролът над съдебната система при парламентарна система се осъществява от Народното събрание. Подмяната на който и да е най-висш магистрат /прокурор/ да става с квалифицирано мнозинство от Народното събрание като най-висш орган на държавното управление.

 

Пряка демокрация и административна реформа? 

В политическата сфера – постепенен преход към изграждане на политически модел, базиран на пряката демокрация и децентрализация на властта, осигуряващи действително и ефективно пряко участие на гражданите в управлението на обществото, при вземане на важни политически, административни, социални и икономически решения на национално, регионално и местно равнища и пряк контрол върху органите на властта и публичната администрация. Мерки: нов Закон за референдумите (Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление); нов Изборен кодекс, регламентиращ смесена изборна система с преобладаващ мажоритарен характер: а) за народни представители: мажоритарно-пропорционален (120 х 120) или (160 х 80); и б) изцяло мажоритарен избор на общинските съветници.

В управлението на държавата – поставяне управлението на държавата, на основата на съвременната наука за управление на големи организационни системи. Гарантирана кадрова устойчивост на публичната администрация (държавна и общинска), обективни подбор и условия за растеж. Висок професионализъм и компетентност на нейните служители и ръководни кадри. Пълна реабилитация и действеност на функциите на управление – планиране и контрол в държавното управление. Не се ли реши въпросът за качеството на държавното управление, не може да се реши никой проблем или криза в държавата и обществото! Мерки: нов Закон за държавната и общинска (публичната) администрация, чрез който да се гарантира създаването на високи и качествени изисквания към работата на заетите в публичния сектор; Предоставяне на защитени, сигурни и качествени цифрови публични услуги на гражданите и бизнеса по всяко време, на всяко място и от всяко устройство; Постигане на пълен интегритет и оперативна съвместимост при предлагане на публичните услуги както на национално ниво, така и на местно ниво. В сферата на контролната функция на държавата – надеждно затваряне кранчетата за източване на държавния бюджет в: обществените поръчки; укриване на данъци и източване на ДДС; митниците, източване на здравната каса и т. н.

 

Силна местна власт?

Преминаване от централизация към децентрализация, от управление от горе надолу към управление отдолу нагоре. Засилване на контрола при предоставяне на средства от държавата на общините и кметствата. Доразвиване на чл. 141, ал. 5 от Конституцията за подпомагане нормалната дейност на общините от държавата. Фискална децентрализация чрез ефективно изразходване на ресурсите и съответствие между количеството, качеството и вида на публично доставяните услуги. Това води до осъществяване на местна автономия, а именно финансова самостоятелност на местните власти в условията на децентрализирани публични финанси. Успоредно с това ще изградим механизми за контрол от страна на по-високите нива на контрол в държавата и както и от страна на гражданите, за да се гарантира обективността му.

 

Енергетика и екология?

Доразработване на стратегическия план за развитието на българската енергетика на служебното правителство с основни акценти: енергийна ефективност, ядрена енергетика, възобновяеми енергийни източници, водородни технологии и внедряване на иновативни решения, съпроводени с промени в нормативната база и регламентиране на механизми за контрол.  Разработване и изпълнение на национална програма за стимулиране на изграждането на индивидуални ВЕИ за домакинства и предприятия. Полагане на максимални усилия за още едно удължаване на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Заедно с това незабавно започване подготовка за изграждане на 7 и 8 блок на атомната централа. Използване на най-иновативните, интегрирани и оперативно съвместими решения на ядрената енергетика, които могат да се приложат за изграждане на 7 и 8 блок. Проучване на възможността за дострояване на АЕЦ „Белене”. Разработване на комплексни програми за превръщане на въглищните региони в работещи индустриални зони със съвременни технологии, нисковъглеродни производства и привличане на инвеститори във високотехнологични производства с висока принадена стойност и висок експортен потенциал. Модел на управление и функциониране на отраслите, оказващи сериозни щети върху околната среда, биоразнообразието и климата. Опазването на биологичното разнообразие и екосистемите в България е една от основните ни цели, като стремежът ни е да се подобри състоянието на всички застрашени екосистеми и животински и растителни видове.

 

Пресцентър на коалиция “Заедно”

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

372 преглеждания