Христо Дунчев – водач на листата на коалиция „ЗАЕДНО” в 30 МИР Шумен: “Нашите приоритети“

Споделете с:

“В коалиция “Заедно” вярваме и сме убедени, че възстановяването, развитието и гарантирането на трите основни функции в държавата – сигурност, здравеопазване и образование, са жизнено необходими за съществуването на демокрацията в България!” – заяви г-н Христо Дунчев и посочи следните приоритети:

Спиране обедняването

Незабавно прекратяване на нелоялните търговски практики чрез промени в законодателството (Закон за защита на потребителите и Закон за защита на конкуренцията). Противодействие на изкуствените монополи, картели и нелоялни търговски практики. Създаване на Бяла книга за търговските вериги и доставчици на стоки и услуги, които не са имали нито една жалба и акт за нелоялна търговска практика.

Здравеопазване

Необходимо е преразглеждане на клиничните пътеки и въвеждане на модел на заплащане за реално извършена на пациента услуга. Достигане на груповите практики и медицинската помощ до най-отдалечените места. Стимулиране увеличаването на индивидуалните практики и запазване на младите лекари в България. Нормативна уредба за работа в болница и в ДКЦ при ясно разписани правила. Стимулиране извършването на медицинските прегледи от българските граждани. Увеличаване на средствата за извънболнична помощ. Реално въвеждане на електронната верификация на пациентите.

Пенсионна реформа

Справедливо преизчисляване на пенсиите на всички пенсионери на база осигурителен принос, пенсионна възраст и солидарност в модела на пенсионно осигуряване. Подобряване благосъстоянието на българските граждани с активно социално осигуряване, измерено чрез качество на живот и оптимизирано потребление на човек за основни разходни пера спрямо състоянието през 2022.

Борба с организираната престъпност и корупцията

Осигуряване на реална реформа на модела на съдебната власт за по-добро правосъдие и доверие в обществото. Реализиране на реформа чрез диалог между законодателната власт и органите на съдебната власт.

Промени във Висшия съдебен съвет чрез намаляване на квотата на Народното събрание и гарантиране по-широка представителност на магистрати от различни по ранг съдилища. Въвеждане принципа на ротация, въвеждане на възраст за заемане на длъжността – по аналогия на пенсионирането за съдии, прокурори и следователи. Преразглеждане на натовареността на съдилищата.

Цялостен анализ на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Местна власт

Преминаване от централизация към децентрализация, от хоризонтално управление към вертикално управление, от управление от горе надолу към управление отдолу нагоре. Засилване на контрола при предоставяне на средства от държавата на общините и кметствата. Доразвиване на чл. 141, ал. 5 от Конституцията за подпомагане нормалната дейност на общините от държавата. Фискалната децентрализация може да се постигне чрез ефективно изразходване на ресурсите и съответствие между количеството, качеството и вида на публично доставяните услуги.

Това води до осъществяване на местна автономия, а именно финансова самостоятелност на местните власти в условията на децентрализирани публични финанси. Успоредно с това ще изградим механизми за степен на контрол от страна на по-високите нива на контрол в държавата и по възможност на случаен принцип, за да се гарантира обективността му.

Подкрепете ни на предстоящите избори, защото ние знаем как!

Гласувайте с номер 8

 

Пресцентър на КП “Заедно

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

305 преглеждания