Наша съкооператорка се кандидатирала за член на КЗД, чака благословията на президента

Споделете с:

Член-кооператорката и съучредителка на кооперация „Шуменска заря“ Дияна Димитрова Желязкова е в списъка с имената на кандидатите за членове на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) от квотата на държавния глава, стана ясно от интернет-страницата на президентската институция.

Петгодишният мандат на досегашния състав на комисията изтече на 13 юли, а в нея имахме двама познати представители от Шуменския край – Баки Хюсеинов, който беше заместник-председател на КЗД, и Ивайло Савов – член. Нямаме нищо против и в новия състав на комисията да има членове от Шуменско. Впрочем, Ивайло Савов отново е сред кандидатите. Зад номинацията на Дияна Желязкова май подозираме, че се крие богатият й опит, който тя натрупа през последните няколко години в заведените от нея много съдебни дела срещу собствената й кооперация. От друга страна запознати коментират, че за един бивш директор на общинско предприятие е първа радост пак да бъде на осигурената от данъкоплатците бюджетна „хранилка“. Всеки член на КЗД получава заплата в размер на 75 на сто от възнаграждението на своя председател, а ръководителят на КЗД пък взема 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. В случая едва ли има по-солидна мотивация от тази – да си в толкова пряка финансова близост до шефа на парламента?!…

Комисията се състои от девет души, като Народното събрание избира петима от членовете (включително председател и неговия заместник), останалите четирима се назначават с благословията на президента на републиката. Специално за квотата на държавния глава сега се конкурират 20 кандидати. За целта от президентската институция утвърдиха правила за номинирането на кандидатите за членове на КЗД, като крайният срок за процедурата изтече на 13 юли. В съответствие със законовите изисквания и стремежа за прозрачност на процеса по номинация, беше публикуван списъкът с кандидатите за членове на КЗД по реда на постъпването на предложенията в администрацията на президента.

Първото ни впечатление, когато хвърлихме бегъл поглед върху списъка беше, че кандидатката Дияна Желязкова сякаш се е държала като партизанин на разпит преди Девети, който нищо не си е признал… Все пак трябва да отбележим, че макар и предпоследна в списъка, името й е правилно изписано. Но да започнем по ред:

1. Според Правилата, утвърдени от главния секретар на президента Димитър Стоянов, предложения за кандидати за членове на КЗД могат да се правят от държавни органи, органи на местното самоуправление, юридически лица с нестопанска цел и физически лица. Всяко предложение трябва да съдържа мотиви, в които да се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. В случая Ивайло Савов има предложения от 3 юридически лица, други кандидати имат от 29 юридически лица или от 82 – физически. В графата срещу името на нашата съкооператорка има само едно голямо „НЕ“ (неподписано)…

2. Всеки кандидат трябва да подпише декларация, съгласно Приложение N 1, че е съгласен да бъде предложен за член на КЗД от квотата на президента на републиката и личните му данни да бъдат обработвани за тази цел. Тук следва второто „НЕ“ срещу името на Дияна Желязкова.

3. Според член 3, ал. 2, т. 2 на Правилата за номиниране на кандидати за членове на КЗД, към предложението за съответния кандидат трябва да се приложи и подробна автобиография. Ако сте досетливи – и тук в графата срещу Желязкова се мъдри едно твърдо „НЕ“ (неподписана).

4. Следва изискване да се приложи копие от документи за завършено висше образование. Без да ви изненадваме, срещу графата „диплома, специалност“ – отново категорично „НЕ“…

5. Защо ли се искат „документи, удостоверяващи, че кандидатът има познания и опит в областта на защитата правата на човека“, когато и тук съкооператорката ни отговаря с „НЕ“?!

6. На следващо място се изисква свидетелство за съдимост. Въпреки че Дияна Желязкова толкова често ходи в съда, май не е намерила време да си извади нужното свидетелство, щото и тук е обявено „НЕ“…

7. Ето я и „черешката на тортата“ – декларация по образец – Приложение N 2, за обстоятелствата по член 42, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация. „Член на комисията не може да бъде търговец, управител, прокурист, член на управителен или контролен орган на търговско дружество или кооперация, синдик или ликвидатор“ – край на цитата. Много предвидливо Желязкова и тук въобще не си е направила труда да попълни декларация по Приложение N 2. Ами нали е управител на „Агенция Мадара“ ЕООД…

8. Може би най-забавно изглежда последната графа – “сегашна позиция“ в приложението към списъка, публикуван от администрацията на президента. Ако не сте отегчени вече, разбира се, че и там срещу името на нашата съкооператорка, вместо „НЕ“, стои голямо бяло… петно.

Съгласно Правилата, президентът назначава членовете на КЗД по своя преценка въз основа на представените документи и мотивираното становище на комисията, която до 17 юли трябваше да изготви доклад до държавния глава, като оцени получените предложения за съответствието им с изискванията на Закона за защита от дискриминация.

Наистина ще бъде любопитно, ако срещу повтореното осем пъти 100-процентово „НЕ“ на Дияна Желязкова, президентът отговори с „да“ (и то при условие, че евентуално липсва и употребата на познатия нашенски „политически чадър“, в което не се съмняваме)?!… Все пак пожелаваме на нашата съкооператорка да защитава целокупния български народ от дискриминация, а ние (в кооперация „Шуменска заря“) пък все още се надяваме на съдебна защита от самата нея!!!

198 преглеждания