Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в Шумен

Споделете с:

Търговете ще се проведат на 31 май 2023 г. от 10:00 часа в зала  № 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стая 244 до 14:00 часа на 30 май след представяне на документ за заплащане. Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в изнесеното деловодство на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в Общината до 16:00 часа на 30 май.

Оглед на имотите може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията и след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618. Подробна информация за всеки от търговете може да се прочете тук.

Ако не се явят кандидати, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет в Шумен, търговете ще се проведат повторно на 07 юни от 10:00 часа в зала № 363.

 

106 преглеждания