“Alcomet” AD is the Investor of 2022

Споделете с:

„Alcomet“ AD received the great award „Investor of the Year 2022“ of the Bulgarian Investment Agency. The award was presented to the majority owner of the company, Fikret Indje, by the President of Bulgaria, Rumen Radev, in the presence of members of the Council of Ministers.

The seventeenth annual „Investor of the Year“ award ceremony took place at the capital’s Hyatt Regency Hotel, media partner is BTA.

„It is not by chance that Alcomet won. This is a result of our growing relations with Turkey. Trade between the two countries exceeds 7.5 billion euros, and our relations at a high political level are very good,“ said the head of state when awarding the Shumen based company.

„Alcomet“ made an investment of BGN 27.2 million and created 75 new jobs. Over the years, a total of 164 million euros have been invested in modernization.

Every year, the Bulgarian Investment Agency awards the most significant investment projects of the past year. The criteria by which the jury determines the winners are by the volume of investments, the jobs created and the area where production is established or expanded. This year, over 50 companies from all over the country were nominated to participate in the competition. BAI awarded projects in nine categories – „Investor of the Year“, „Green Investment“, „Investment in Business Expansion“, „Investment in Human Capital“, „Successful Startup“, „Municipality in Bulgaria with the Most Investments“, „Agitator“ and „National Cause“ and „Investment in Innovative Business“.

 

„Алкомет“ е Инвеститор на 2022 година

 

„Алкомет“ АД получи голямата награда „Инвеститор на годината 2022“ на Българска агенция за инвестиции. Наградата бе връчена на мажоритарния собственик на компанията Фикрет Индже от президента на България Румен Радев в присъствието на членове на Министерския съвет.

Церемонията по връчване на седемнайстите годишни награди „Инвеститор на годината“ се състоя в столичния хотел „Хаят Риджънси“, медиен партньор е БТА.

„Не е случайно, че „Алкомет“ печелят. Това е израз на възходящите ни отношения с Турция. Стокообменът между двете държави надхвърля 7,5 млрд. евро, а отношенията ни на високо политическо ниво са много добри“, заяви държавният глава при награждаването на шуменската компания.

„Алкомет“ е реализирал инвестиция в размер на 27,2 млн. лв. и е създал нови 75 работни места. През годините са вложени общо 164 млн. евро в модернизация.

Всяка година Българската агенция за инвестиции отличава най-значимите инвестиционни проекти за изминалата година. Критериите, по които журито определя победителите, са обемът на инвестициите, разкритите работни места и районът, в който се създава или разширява производството. Тази година над 50 компании от цялата страна бяха номинирани за участие в конкурса. БАИ отличи проекти в девет категории – „Инвеститор на годината“, „Инвестиция на зелено“, „Инвестиция в разширяване на бизнес“, „Инвестиция в човешки капитал“, „Успешен стартъп“, „Община в България с най-много инвестиции“, „Будител“ и „Национална кауза“ и „Инвестиция в иновативен бизнес“.

360 преглеждания